Tổ chức tập huấn công tác Đoàn-Hội năm 2012
Nằm trong các hoạt động của Tháng Thanh niên 2012, từ ngày 29 đến ngày 31/3, BTV Huyện đoàn Hiệp Đức phối hợp với Trung tâm BDCT huyện đã tổ chức tập huấn công tác Đoàn-Hội năm 2012, gắn với tập huấn cho công tác chuẩn bị Hội trại nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972-20/4/2012).
             Nằm trong các hoạt động của Tháng Thanh niên 2012, từ ngày 29 đến ngày 31/3, BTV Huyện đoàn Hiệp Đức phối hợp với Trung tâm BDCT huyện đã tổ chức tập huấn công tác Đoàn-Hội năm 2012, gắn với tập huấn cho công tác chuẩn bị Hội trại nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972-20/4/2012). Với mục đích giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn-Hội ở cơ sở nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chính trị của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng của Đảng CSVN, về Đoàn THCS Hồ Chí Minh, qua đó củng cố lập trường quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở vững mạnh.Với sự tham gia của gần 150 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện, trong 03 ngày hai đêm, các ĐVTN đã được các báo cáo viên trình bày những vấn đề cơ bản của 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn và các Huấn luyện viên cấp I Trung ương hướng dẫn kỹ năng hoạt động Đoàn-Hội, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Hội trại như kỹ thuật cổng, lều trại, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, trò chơi lớn, múa hát tập thể, khiêu vũ, dân vũ quốc tế....

                                                      Tập huấn kỹ năng Trò chơi lớn

                                                                                                       Văn Hạnh