Danh sách Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hiệp Đức
Danh sách BTV, BCH Huyện Đoàn Hiệp Đức

THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN HIỆP ĐỨC NHIỆM KỲ 2007 - 2012

     

Phó Bí thư
Nguyễn Phước Niên
Bí thư
Huỳnh Hữu Cường
Phó Bí thư
Nguyễn Hồng Sơn

 

  CÁC ỦY VIÊN BTV:

 

1. Vũ Trung Vân-UVBTV-Bí thư Đoàn xã Quế Bình

2. Hồ Thị Loan-UVBTV- CV Hội Nông dân huyện

3. Trần Thanh Thủy-UVBTV-Bí thư Chi đoàn Công an

4. Trần Tấn Thu-UVBTV-Bí thư Chi đoàn Quân sự

5. Đinh Văn Dân-UVBTV- Bí thư đoàn trường PTTH Trần Phú

6. Trần Anh Đức-UVBTV-Bí thư Chi  đoàn Dân-Chính-Đảng

Cán bộ cơ quan Thường trực

Huyện đoàn Hiệp Đức

 

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Quế quán
Đảng/ Đoàn
Dân tộc
Trình độ
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Nam
Nữ
VH
CM
CT
1
Huỳnh Hữu Cường
 X

Bình Sơn – HĐức
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Kinh tế
CC
HUV-Bí thư Huyện đoàn
2
Nguyễn Phước Niên
X
 
Quế Thọ - HĐức
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Văn Hóa
TC
P. Bí thư Huyện đoàn
3
Nguyễn Hồng Sơn
X

Sông Trà-Hiệp Đức
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Nông nghiệp
TC
Phó Bí thư Huyện đoàn
4
 Hồ Thị Loan
   X  Sông Trà-Hiệp Đức
 Đảng viên Monoong
12/12
ĐH Nông nghiệp

 


UVBTV Huyện đoàn
5
Huỳnh Thị Mỹ Ly

X
Tân An- HĐức
Đảng viên
Kinh
12/12
CĐ Việt Nam học

UVUBKT Huyện đoàn
                                                                                           

 

Danh sách Uỷ viên BCH Huyện đoàn Hiệp Đức (Nhiệm kỳ 2007-2012)

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quế quán

Đảng/ Đoàn

Dân tộc

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nam

Nữ

VH

CM

CT

1

Huỳnh Hữu Cường

X


Bình Sơn – HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH Kinh tế

SC

HUV-BT Huyện đoàn

2

Nguyễn Phước Niên

X

 

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH Văn hóa

TC

P. BT Huyện đoàn

3

Nguyễn Hồng Sơn

X

 

Sông Trà _ HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghiệp

TC

P.BT Huyện đoàn

4

 Hồ Thị Loan
   X  Sông Trà _ HĐức Đảng viên
Nông
 12/12  ĐH nông nghiệp

 UVBTV Huyện đoàn

5

Trần Tấn Thu

X

 

Bình Sa

Th. Bình

Đảng viên

Kinh

12/12

TCQuân sự

SC

BT Chi đoàn Quân Sự

6

Vũ Trung Vân

X

 

Quế Bình HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC Văn hóa

SC

BT  Đoàn xã Quế Bình

7

Đinh Văn Dân

X

 

Quế Phú

Quế Sơn

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐHSP

SC

BT Đoàn trường THPT Trần Phú

8

Trần Anh Đức

X


Quế Lưu H.Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐHKT

TC

BT  chi đoàn D-C-Đ

9

Trần Thanh Thủy

X


Bình Hải

Th.Bình

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐHAN

TC

BT chi Đoàn Công an

10

Lê Thị Thuý Hằng

 

X

Quế Lưu - H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH HC

TC

BT Đoàn xã Quế Lưu

11

Hồ Văn Xoan

X

 

Phước Gia - HĐức

Đảng viên

Cdong

11/12

/

SC

PBT Đoàn xã Phước Gia

12

Hoàng Văn Thịnh

X

 

PhướcTrà

H. Đức

Đảng viên

Cdong

11/12

/

/

BT Đoàn xã Phước Trà

13

Trần Văn Công

X

 

Hiệp Hoà H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

/

SC

BT Đoàn xã Hiệp Hoà

14

Trương Lê Vân


X

Quế Bình H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC

SC

BT Đoàn xã Sông Trà

15

Lê T Thanh Nhàn


 X

HiệpThuận H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCVT

TC

BT Đoàn xã Hiệp Thuận

16

Trần Văn Sâm

X

 

Bình Lâm - H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH Luật

TC

BT Đoàn xã Bình Lâm

17

Nguyễn Thị Sương

 

X

Quế Thọ - H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCVTLT

TC

BT Đoàn xã Quế Thọ

18

Phan Thị Hoa

 

X

Bình Sơn - H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC

BT Đoàn xã Bình Sơn

19

Trần Văn Sỹ

X

 

Tân An

H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC

SC

BT Đoàn TT Tân An

20

Phan Đình Thông

X

 

Thăng Phước

H. Đức    

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghịêp

TC

BT Đoàn xã Thăng Phước

21

Huỳnh T Kim Huệ


X

Quế Lưu- H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC

SC

PBT chi đoàn Y Tế

22

Trần Quốc Dũng

X

 

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

CĐSP

SC

TPT trường Nguyễn Văn Trỗi

23

Trần Thanh Hùng

X

 

Quế Lưu

H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH

TC

PBT Chi đoàn D-C-D huyện

24

Huỳnh Văn Bảy

X

 

Quế Thọ

Hiệp Đức

Đoàn viên

Kinh

12/12

ĐHSP

SC

TPT trường Trần Hưng Đạo

25

Ngô Văn Hợi


Quế Phú

Q.Sơn

Đảng viên

Kinh

12/12

TC

SC

BT chi doàn TTGDLĐXH

26

Huỳnh Thị Mỹ Ly

 

X

Tân An

H. Đức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH

SC

Thường trực Huyện đoàn

 27  Phạm Đình Công  X    Quế Lưu
H. Đức
 Đoàn viên  Kinh  12/12  ĐH  /  BT đoàn Trường PTTH
Hiệp Đức
 28  Trần Văn Xinh  X    Th. Phước
H. Đức
 Đảng viên  Kinh  12/12  ĐH  SC  BT đoàn Trường PT DTNT
 29  Trần T. Thùy Dương    X  Sông Trà
H.  Đức
 Đảng viên  Kinh  12/12  ĐH  SC  CV UBMTTQVN huyện