Tăng cường giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ thời kỳ CNH-HĐH đất nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân... Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Định-Chánh văn phòng Huyện ủy Hiệp Đức

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng cũng nêu rõ: "Làm cho Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, là một trong những nguyên tắc chỉ đạo quá trình xây dựng CNXH ở nước ta". Nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 7 (khoá X) đã chỉ rõ: "Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ thanh niên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến thật sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên". Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị đã khẳng định: "Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ".

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị số 03-CT/TW), công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc tổ chức thực hiện "Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thế hệ trẻ huyện Hiệp Đức đã đạt được những kết quả nhất định, có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ nói chung, đoàn viên, thanh niên nói riêng. Nhờ đó, lực lượng thế hệ trẻ huyện nhà đã thực sự làm nòng cốt, đi đầu trong mọi phong trào, góp phần xây dựng huyện Hiệp Đức ngày càng phát triển theo hướng CNH, HĐH.

Thế hệ trẻ nói chung là một bộ phận đặc biệt quan trọng, là nguồn lực trực tiếp trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, từ lao động phổ thông đến đào tạo nghề và tiếp tục trở thành nguồn lao động chất lượng cao để xây dựng thành công CNXH, nhất là trong môi trường đất nước ta đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ yếu là việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong thế hệ trẻ; đây là sự thể hiện những kết quả ban đầu của công tác tuyên truyền, giáo dục. Thông qua nội dung bồi dưỡng lý tưởng chính trị, các tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức có hiệu quả các đợt học tập những nội dung cơ bản nhất của các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn quy định. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện cả bề rộng và bề sâu trong những năm gần đây khi tuổi trẻ tích cực thực hiện Cuộc vận động "Thế hệ trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" do Trung ương Đoàn phát động. Các hoạt động giáo dục những năm qua thể hiện phong phú, sôi nổi: Từ tổ chức thi tìm hiểu về nội dung tư tưởng, thân thế, sự nghiệp, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tấm gương hy sinh của các nhà cách mạng... đến các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; trở về cội nguồn; thăm Bảo tàng Di tích cách mạng... Phong trào "Thanh niên làm theo lời Bác" đã thực sự trở thành phong trào hành động của tuổi trẻ; đây chính là khẩu hiệu hành động, là phương châm phấn đấu của tập thể và mỗi cá nhân, có ý nghĩa thường xuyên nhắc nhở tuổi trẻ về động cơ phấn đấu, thái độ học tập và rèn luyện bản thân.

Đội ngũ Báo cáo viên Huyện uỷ, Giảng viên kiêm chức của TTBDCT huyện cơ bản đã được học tập những nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, cộng với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, có uy tín nên chất lượng tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ thật sự có hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn những hạn chế nhất định.

- Về nội dung giáo dục: Biết rằng, việc nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh là một quá trình, song thời gian qua, việc giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ còn mang tính sinh hoạt chính trị, hoạt động phong trào, mà chưa thể hiện bản chất giáo dục một khoa học; thế hệ trẻ chưa nhận thức được học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là một công trình khoa học hiện đại. Do vậy chưa tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức và hành động của thế hệ trẻ sau khi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là  trong thời kỳ đất nước ta đang thực hiện CNH-HĐH, hội nhâp quốc tế.

- Về phương pháp giáo dục: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ chủ yếu được tổ chức qua các đợt sinh hoạt chính trị-xã hội mang tính thời điểm, chưa trở thành nền nếp thường xuyên. Triển khai các chuyên đề chủ yếu đi sâu vào nội dung tư tưởng, chưa phân tích rõ được giá trị tư tưởng của Người đối với thế hệ trẻ, chưa tập trung giáo dục việc "làm theo"; chủ yếu còn nặng về mục tiêu bài giảng, chưa chú trọng đến giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng, chưa kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục tư tưởng với giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh để làm cho thế hệ trẻ thấy được ý nghĩa, giá trị cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

- Về đội ngũ Báo cáo viên, GVKC và Tuyên truyền viên cơ sở: Phần lớn chưa được học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hệ thống. Công tác tuyên truyền, giáo dục, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục...Thực tế đó làm cho họ chưa nắm vững những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục về thế giới quan, phương pháp luận, giáo dục đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ.

- Đối với thế hệ trẻ: Một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện nay học tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như tham gia các phong trào do cấp uỷ hoặc tổ chức Đoàn tổ chức với ý thức, thái độ "chấp hành" là chính, chưa tự nhận thức là vinh dự, tự hào, thậm chí để đối phó với cơ quan, tổ chức, do vậy nhận thức và hành động còn bất cập; chưa thấy được giá trị "chỉ đường", "phương pháp nhận thức và hành động" của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong thời kỳ đất nước ta đang thực hiện CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta cần có những giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là: Cấp uỷ, tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu kỹ, toàn diện có tính khoa học cao về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ nói chung, đoàn viên thanh niên nói riêng nhằm nâng cao nhận thức và hành động để mỗi đoàn viên, thanh niên thật sự là tấm gương tiêu biểu, là nòng cốt trong mọi hành động cách mạng.

Hai là: Phải đổi mới quan điểm nhận thức. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở trực tiếp hình thành tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống mới; xây dựng định hướng chính trị - khoa học cho thế hệ trẻ để họ có đủ bản lĩnh vươn lên, giúp các bạn nhận thức tốt hơn về bản thân, về xã hội, về vị trí, vai trò của thanh niên để hình thành phương hướng rèn luyện, phấn đấu, lựa chọn con đường lập thân, lập nghiệp, xứng đáng là đội hậu bị của Đảng, chuẩn bị đầy đủ hành trang, tiên phong bước vào con đường xây dựng thành công CNXH.

- Ba là: Đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp; giáo dục không chỉ là giáo dục tư tưởng mà cơ bản là phương pháp tư duy, phương pháp nhận thức; không chỉ là những lời dạy, tình thương yêu của Bác, mà quan trọng hơn, ý nghĩa hơn là niềm tin của Người, là sự gửi gắm mọi thành công ở các tầng lớp nhân dân, gửi gắm tiền đồ dân tộc vào thế hệ trẻ.

- Bốn là: Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên không những là một gương điển hình, đồng thời phải không ngừng học tập, nghiên cứu sâu kỹ để nắm vững toàn diện nội dung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục một cách phù hợp, thiết thực với thế hệ trẻ để có sức thu hút, thuyết phục cao.

- Năm là: Thế hệ trẻ phải xác định đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng thành công CNXH. Tiếp thu, áp dụng hiệu quả trình độ khoa học tiên tiến, hiện đại; năng động, sáng tạo, tiên phong trong mọi hành động cách mạng; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc "làm theo" để vận dụng linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".