Tuổi đoàn viên từ 16-30

Ngày 28-9, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12 khóa IX đã bế mạc sau hai ngày làm việc.

Các đại biểu đã nhất trí thông qua hai nội dung bắt đầu triển khai thực hiện ở các cấp bộ Đoàn trong cả nước kể từ ngày 1-1-2011: thống nhất độ tuổi đoàn viên từ “đủ 15 tuổi” sang “16 tuổi và không quá 30 tuổi”, đoàn phí thống nhất theo mức mới 2.000 đồng/đoàn viên/tháng áp dụng đối với đoàn viên không hưởng lương và 5.000 đồng/đoàn viên/tháng áp dụng đối với đoàn viên hưởng lương.

Đối với đoàn viên ở ngoài nước, mức đóng đoàn phí tối thiểu là 5.000 đồng/đoàn viên/tháng và được giữ lại phục vụ hoạt động, không phải trích nộp.

L.HOÀI