Đào tạo nghề theo nhu cầu của người học

Chuyển đổi phương thức từ đào tạo theo năng lực của các cơ sở dạy nghề, sang đào tạo theo nhu cầu của người học và thị trường lao động là yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ.

Chuyển đổi phương thức từ đào tạo theo năng lực của các cơ sở dạy nghề, sang đào tạo theo nhu cầu của người học và thị trường lao động là yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ.

Cơ hội việc làm

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về nhiệm vụ phát triển tỉnh đến năm 2015 xác định: “Tập trung tạo đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư”. Ở thời điểm hiện nay, công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn (LĐNT) đang được gấp rút triển khai trong toàn tỉnh. Dựa trên số liệu điều tra cụ thể được tổng hợp, Sở LĐ-TB&XH sẽ lập đề án trình cấp trên phê duyệt trong tháng 10-2010.

 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho LĐNT đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án). Đề án được xem là con đường ngắn nhất để đưa khoa học công nghệ về nông thôn; và với Quảng Nam, đây là cơ hội để tạo bước đột phá về đào tạo nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu LĐNT. Bởi, theo Đề án của Chính phủ, đào tạo nghề cho LĐNT  sẽ được đổi mới và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để LĐNT học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu học nghề. 

Đặc biệt, sẽ chuyển dịch mạnh từ đào tạo theo năng lực của các cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của LĐNT và yêu cầu của thị trường lao động. Theo đó, Đề án đào tạo nghề của mỗi địa phương phải gắn với chiến lược quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Đối tượng học nghề sẽ là tất cả LĐNT trong độ tuổi, được hỗ trợ học nghề phù hợp với trình độ học vấn và sức khỏe. Người lao động không chỉ được đi học mà còn được hỗ trợ tiền, được hưởng những chế độ ưu đãi đặc biệt lần đầu tiên được áp dụng.

 

 

Đề án không chỉ ưu đãi đối với người học mà còn có nhiều chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, giảng viên để đội ngũ này có thể làm tốt nhất việc dạy nghề cho LĐNT. Mỗi huyện trong tỉnh sẽ được hỗ trợ thành lập một trung tâm dạy nghề, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề đảm bảo phục vụ nhu cầu dạy và học. Mỗi trung tâm  dạy nghề được hỗ trợ 3 tỷ đồng và mỗi trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia dạy nghề được hỗ trợ 1 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị. Đối với huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 30 - 50% mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009 được đầu tư tối đa 12,5 tỷ đồng/trung tâm. 

Những ưu đãi nêu trên thật sự là cơ hội để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐNT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Thúc đẩy liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong việc đào tạo, sử dụng lao động là một trong những giải pháp đang được chú trọng thực hiện. Cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đầu tư nâng cấp một số trường trung cấp nghề thành trường cao đẳng, nâng cấp một số trung tâm dạy nghề thành trường trung cấp chuyên nghiệp và mở rộng các cơ sở giáo dục hướng nghiệp. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề cho các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố; phát triển trường Trung cấp Nghề thanh niên dân tộc - miền núi. Phấn đấu để Quảng Nam có một hệ thống các trường, cơ sở đào tạo nghề có chất lượng của khu vực.

 

 

Các giải pháp nêu trên đã, đang và sẽ được tích cực triển khai thực hiện đồng bộ. Trước mắt, dù tỉnh chưa ban hành Đề án đào tạo nghề, nhưng mọi điều kiện chuẩn bị thực hiện Đề án đã được khởi động trong toàn tỉnh. Ban chỉ đạo Đề án được thành lập, kế hoạch thực hiện được triển khai; công tác điều tra, khảo sát được tiến hành; kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2010 được phân bổ đến các đơn vị, trong đó trường Trung cấp Nghề thanh niên dân tộc - miền núi tỉnh được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với 12 tỷ đồng (trong tổng số 29,930 tỷ đồng được Trung ương phân bổ cho tỉnh trong năm 2010). 

“Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng LĐNT, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Chính sách với những ưu đãi mới và mục tiêu mới này sẽ là động lực mạnh mẽ để nâng cao trình độ cho LĐNT, tạo công ăn việc làm cho người dân ở nông thôn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Đồng thời, tận dụng thời cơ và sự đầu tư từ Đề án, tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu 45% lao động qua đào tạo nghề vào năm 2015”.
(Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả)

Mới đây, chức năng dạy nghề đã được bổ sung cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các huyện chưa có trung tâm dạy nghề, và đổi tên thành trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề. Riêng huyện Nông Sơn và Đông Giang, do chưa có Trung tâm Giáo dục thường xuyên lẫn Trung tâm Dạy nghề và trường trung cấp nghề nên UBND tỉnh giao các huyện lập đề án để thành lập Trung tâm Dạy nghề sớm nhất.
Những năm qua, dù có nhiều nỗ lực, song cơ cấu lao động ở Quảng Nam vẫn chuyển dịch chậm; lao động ở khu vực nông thôn còn chiếm tỷ trọng lớn. Đáng chú ý là tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt lao động có trình độ kỹ thuật cao còn thấp; chênh lệch giàu, nghèo giữa vùng đô thị và nông thôn, miền núi có xu hướng gia tăng; công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật sự vững chắc; đời sống của một bộ phận nhân dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi còn khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Đề án đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ thật sự là cơ hội để Quảng Nam tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ LĐNT, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.


                                                                  (Theo Báo Quảng Nam)