Danh sách Uỷ viên BCH Huyện đoàn Hiệp Đức (Nhiệm kỳ 2007-2012) 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quế quán

Đảng/ Đoàn

Dân tộc

Trình độ

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

Nam

Nữ

VH

CM

CT

1

Huỳnh Hữu Cường

X

 

Bình Sơn – HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH Kinh tế

SC

HUV-BT Huyện đoàn

2

Nguyễn Phước Niên

X

 

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH Văn hóa

TC

P. BT Huyện đoàn

3

Nguyễn Văn Hạnh

X

 

Hội An

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH báo chí

TC

P.BT Huyện đoàn

4

 Nguyễn Hồng Sơn  X    Sông Trà _ HĐức Đảng viên  Kinh  12/12  ĐH nông nghiệp  SC

UVBCH, UVBTV Huyện đoàn

5

Võ Chí Hoà

X

 

Hiệp Thuận-HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCQuân sự

SC

BT Chi đoàn Quân Sự

6

Dương Phú Ái

X

 

Tân An - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TC QLNN

SC

BT  Đoàn thị trấn Tân An

7

Phạm Văn Rực

X

 

Quế Bình - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐHSP

SC

BT Đoàn trường THPT

8

Nguyễn Phương Hoài Thảo

 

X

Tân An- HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCPTTH

SC

.BT  chi đoàn D-C-Đ

9

Trần Văn Quyền

X

 

Quế Bình - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCCA

SC

BT chi Đoàn Công an

10

Lê Thị Thuý Hằng

 

X

Quế Lưu - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCQLNN

SC

BT Đoàn xã Quế Lưu

11

Trần Văn Thành

X

 

Phước Gia - HĐức

Đảng viên

Cdong

9/12

TC

SC

BT Đoàn xã Phước Gia

12

Hồ Văn Hảo

X

 

Phước Trà - HĐức

Đảng viên

Cdong

9/12

/

/

BT Đoàn xã Phước Trà

13

Nguyễn Văn Nhàn

X

 

Hiệp Hoà - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghiệp

SC

BT Đoàn xã Hiệp Hoà

14

 

X

 

Sông Trà _ HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghiệp

SC

BT Đoàn xã Sông Trà

15

Nguyễn Văn Bình

X

 

Hiệp Thuận - HĐức

Đảng viên

KInh

12/12

TCTV

TC

BT Đoàn xã Hiệp Thuận

16

Nguyễn Văn Diện

X

 

Bình Lâm - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCQLNN

TC

BT Đoàn xã Bình Lâm

17

Nguyễn Thị Sương

 

X

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

TCVTLT

SC

BT Đoàn xã Quế Thọ

18

Tô Thị Hiển

 

X

Bình Sơn - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghiệp

SC

BT Đoàn xã Bình Sơn

19

Phạm Phú Thanh

X

 

Quế Bình - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghiệp

SC

BT Đoàn xã Quế Bình

20

Mai Thanh Sơn

X

 

Thăng Phước

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH nông nghịêp

TC

BT Đoàn xã Thăng Phước

21

Trần Văn Thành

X

 

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

KTV

SC

BT chi đoàn Y Tế

22

Trần Kim Đông

X

 

Tân an - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

CĐSP Văn

SC

P. Chủ tịch HĐĐ huyện

23

Trương Công Anh

X

 

 

Đảng viên

Kinh

12/12

CN Kinh tế

SC

P.GĐ NHCS huyện

24

Trần Quốc Dũng

X

 

Quế Thọ - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐHSP

SC

TPT trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

25

Phạm Đình Dưỡng

 

X

Sông Trà

Đảng viên

Kinh

12/12

ĐH

SC

BT chi doàn TTGDLĐXH

26

Đỗ Thị Minh Nguyệt

X

Quế Bình - HĐức

Đảng viên

Kinh

12/12

CĐSP

SC

TPT trường TH Lê Hồng Phong